Spring naar inhoud

Disclaimer

Colofon
De informatie op deze website is uitgebracht onder verantwoordelijkheid van de ‘Groepsvereniging Scouting Albaldah Haarle’. De inhoud van deze website is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel wij trachten juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekken wij expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Tevens garanderen we niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer deze website hyperlinks naar andere internetsites (van derden) aanbiedt, betekent dit niet dat wij de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbevelen of instaan voor de informatie. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico.

Rechten
Een deel van de foto’s op deze website zijn gemaakt door leden van de vereniging en mogen alleen gebruikt worden voor Scoutingdoeleinden. Overige foto’s © Scouting Nederland en diverse fotografen. Niets van deze site mag, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de makers, worden overgenomen van deze site. Uitzonderingen zijn berichten aangegeven als persbericht of foto’s die beschikbaar zijn gesteld voor pers- of publicatiedoeleinden. Voor toestemming voor het overnemen van andere zaken buiten persberichten of persfoto’s kunt u een bericht sturen aan de webmaster.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
De vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade, ongeacht of de vereniging op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan de vereniging of aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v) misbruik van deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en (vrijwillige) medewerkers van de vereniging.

Wijzigingen
De vereniging behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd. Wilt u wijzigingen doorgevoerd krijgen op deze website, stuur dan een e-mail naar de webmaster van deze site: webmaster@scoutinghaarle.nl

Toepasselijk recht
Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Privacy
Onze groepsvereniging hecht veel belang aan uw privacy. Op onze website worden o.a. foto’s van kinderen en/of ouders geplaatst. De webmaster ziet erop toe dat er zorgvuldig met het plaatsen van foto’s, verhalen en links wordt omgegaan. Bij de publicatie van foto’s of artikelen zullen geen achternamen van kinderen worden vermeld. Indien nodig alleen de eerste letter van de achternaam. Als u een foto aantreft op deze website van uw kind of van uzelf waar u bezwaar tegen heeft, stuur dan een e-mail naar onze webmaster: webmaster@scoutinghaarle.nl onder vermelding van de naam van de fotoserie en de betreffende foto. In lijn met de Wet op de Persoonsregistratie en de Wet op Portretrecht zal een afbeelding waar rechtens bezwaar tegen wordt gemaakt verwijderd worden.

Nieuwsberichten
Nieuwsberichten of andere zaken die nieuwswaarde hebben voor de bezoekers van deze website kunnen verstuurd worden aan: webmaster@scoutinghaarle.nl. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen niet te plaatsen, in te korten of aan te passen. Waar mogelijk zal hierover overleg gevoerd worden met de inzender van het artikel.

Vereniging
De ‘Groepsvereniging Scouting Albaldah Haarle’ is onderdeel van Scouting Nederland. Scouting Nederland is de grootste jeugd- en jongerenvereniging van het land met 87.000 jeugdleden en 25.000 kaderleden. Er zijn in Nederland 1.100 lokale Scoutinggroepen. Scouting biedt voor kinderen en jongeren een plezierige vrijetijdsbesteding. Samenwerking, avontuur, respect voor elkaar en de leefomgeving, zelfredzaamheid en ontplooiing zijn hierbij centrale thema’s. Wereldwijd telt Scouting 38 miljoen leden. Meer informatie: www.scouting.nl

Copyright © 2018